• سه شنبه 11 خرداد 1395
 • تقویم آموزشی
  • تقویم خلاصه نیمسال دوم 95-94
  • انتخاب واحد : 3 الی 9 بهمن 1394 

   شروع کلاسها :  10 بهمن 1394 

   شروع امتحانات : 16 خرداد 1395

   حذف و اضافه : 19 لغایت 21 بهمن 1394

   تقویم کامل نیمسال دوم 95-94

  • تقویم خلاصه نیمسال اول 95-94
  • انتخاب واحد : 14 الی 20 شهریور  1394 

   شروع کلاسها :  21 شهریور  1394 

   شروع امتحانات : 12 دی  1394 

   حذف و اضافه : 31 شهریور لغایت 1 مهر 1394

   تقویم کامل نیمسال اول 95-94

  • تقویم خلاصه نیمسال تابستان 94-93
  • انتخاب واحد : 6 الی 12 تیر 1394

   شروع کلاسها : 13 تیر 1394

   شروع امتحانات : 31  مرداد 1394

   حذف و اضافه : 14الی 15 تیر 1394

   تقویم کامل نیمسال تابستان 94-93

  • تقویم خلاصه نیمسال دوم 94-93
  • انتخاب واحد : 4 الی 10  بهمن 1393

   شروع کلاسها : 18 بهمن 1393

   شروع امتحانات : 16  خرداد 1394

   حذف و اضافه : 20الی 21 بهمن 1393

   تقویم کامل نیمسال دوم 94-93

  • تقویم خلاصه نیمسال اول 94-93
  • ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود با اعلام سازمان سنجش

   انتخاب واحد : 15 الی 21 شهریور 1393

   شروع کلاسها : 22 شهریور 1393

   شروع امتحانات : 13 دی 1393

   حذف و اضافه : 30 الی 31 شهریور 1393

  • تقویم نیمسال تابستان 93-92
  • انتخاب واحد : 7 الی 9 تیرماه 1393

   شروع کلاسها : 14 تیر 1393

   شروع امتحانات : 25 مرداد 1393

   انتخاب واحد با تاخیر : 10 الی 11 تیر 1393